top of page

Algemene Voorwaarden Van An Bodywork-Massage


Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Van An en haar cliënten.
2. Eventuele (algemene) voorwaarden van cliënten en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van An kan op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Van An zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden op haar website publiceren.
4. Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 2. Afspraken maken en annuleren
1. Bij Van An zijn de massages/behandelingen enkel op afspraak.
2. De eerste afspraak wordt bij per telefoon gemaakt.
3. Gemaakte afspraken kunnen tot uiterlijk 72 uur voor de behandeling kosteloos worden geannuleerd.
4. Tussen de 72 en 48 uur voor de behandeling wordt 50% per factuur in rekening gebracht.
5. Vanaf 48 uur voor de behandeling wordt het volledige bedrag per factuur in rekening gebracht.
6. Komt u zonder afmelden niet op de afspraak, dan wordt deze behandeling volledig per factuur in rekening gebracht.
7. Annulering kan alleen telefonisch.
8. Een afspraak kan kosteloos worden doorgeven aan iemand anders. Wanneer dit een nieuwe cliënt betreft, krijgt u 15% korting op uw volgende behandeling/massage.

9. Wanneer een afspraak wordt doorgegeven, wordt dit altijd telefonisch besproken met en gemeld bij Van An.

Artikel 3. Tarieven, betaling
1. Van An behoudt zich het recht ten alle tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.
2. De betaling vindt plaats middels een nagestuurde factuur.
3. Facturen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

4. Wanneer bij aanvang van een afspraak nog een betaling open staat, wordt vóór de behandeling de openstaande betaling ter plekke betaald, samen met de betaling van de behandeling van die dag.

Artikel 4. Cadeaubon
1. De koopprijs van een cadeaubon stemt overeen met de bonwaarde zoals vermeld op de betreffende cadeaubon.
2. De geldigheidsduur van de cadeaubon wordt vermeld op de cadeaubon, deze kan niet verlengd worden, en zal dien tengevolge zijn geldigheid verliezen.
3. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld.
4. De aangegeven duur van de behandeling op de cadeaubon kan niet worden gewijzigd.
5. De cadeaubon is alleen te gebruiken bij Van An.

Artikel 5. Uitvoering en behandeling
1. De massages/behandeling van Van An zijn niet bedoeld om medische condities te diagnosticeren en/of te behandelen.
2. Bij twijfel over een aandoening, blessure of contra-indicatie kan besloten worden om af te zien van een massage en u een arts/therapeut/specialist te adviseren.
3. Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruikt u medicijnen dan is het verstandig met uw behandelaar te overleggen of u gemasseerd mag worden.
4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juist- en volledigheid bij het verstrekken van informatie aan Van An.
5. Van An kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.
6. Van An is niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.
7. Bij de uitvoering van de dienstverlening van Van An is sprake van een inspanningsverplichting.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid
1. Van An is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verstrekt.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 8. Ethiek en hygiene
1. Ethiek en hygiëne is erg belangrijk bij Van An en wordt ook van u verwacht.
2. Van An behoud zich het recht voor om cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen, alcohol of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
3. De cliënt dient zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen normen en waarden. Bij onbehoorlijk gedrag heeft Van An heeft het recht de behandeling te weigeren/stoppen, zonder opgave van een reden, en zonder het recht van de cliënt op enige (schade)vergoeding.
4. De massages van Van An zijn niet erotisch seksueel. Cliënten die seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, dienen de gereserveerde behandeling ter plekke te betalen, worden per direct uit de praktijk verwijderd.
5. Vanuit het oogpunt van hygiëne en lichamelijk contact, wordt verwacht dat u schoon bent en schone kleren draagt. en schone sokken meeneemt.
Gelieven geen parfum te gebruiken.
6. Telefoons en smartwatches blijven buiten de massagekamer. Er is een speciale ruimte waar persoonlijke items veilig zijn.
7. Van An meldt diefstal altijd bij de politie.
8. Van An kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt

Artikel 7. Toepasselijk recht, vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Op deze Algemene voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of toepassing van deze Algemene voorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
3. Van toepassing is steeds de laatst versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Van An.
4. De Nederlandse tekst van de Algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan

Van An Bodywork-Massage is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam KvK 87351188.

bottom of page